Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów z siedziba 96-300 Żyrardów, ul. 1-go Maja 74 zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000487056, NIP: 838-184-64-35.

Numer konta dla składek i darowizn BGŻ SA 68 2030 0045 1110 0000 0309 1920

WŁADZE STOWARZYSZENIA

  Dariusz Goźliński

  Prezes Zarządu
  T. +48 502 990 323

 

  Zbigniew Antolak

  Vice Prezes
  T. +48 792 696 038

 

Tomasz Malczyk

Skarbnik
T. +48 606 658 903

  

 

 


WYCIAG ZE STATUTU

STOWARZYSZENIA „SZWADRON KAWALERII im. 27 PUŁKU UŁANÓW”

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania i kultywowania tradycji, historii kawalerii, jazdy polskiej z szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Żyrardów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 8. Celem Stowarzyszenia jest:

a) kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej, a w szczególności 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego  i utworzenie konnej jednostki reprezentacyjnej w barwach powyższego Pułku

b) współpracę i wzajemną pomoc członkom stowarzyszenia i pozostającym w  uzasadnionej potrzebie członkom społeczności lokalne;

c) organizację, współdziałanie, reprezentację, udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych, uroczystości o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim i wojskowym oraz krzewienie wiedzy historycznej i patriotycznej pośród członków społeczności powiatu Żyrardowskiego;

d) wytwarzanie silnych więzi koleżeńskich zarówno pomiędzy członkami stowarzyszenia, jak i pomiędzy członkami stowarzyszenia a weteranami broni jezdnych Drugiej Rzeczypospolitej lub weteranami jednostek kawaleryjskich i kawalerii pancernej, które walczyły o niepodległość Polski w latach 1939-1945;

e) upowszechnienie na terenie powiatu Żyrardowskiego i okolic wiedzy o 27. Pułku Ułanów im. króla Stefana Batorego;

f)  organizacja turystyki pieszej i konnej;

g) podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich i kawaleryjskich członków stowarzyszenia na kursach i obozach szkoleniowych, jak również podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich pośród członków społeczności powiatu Żyrardowskiego;

h) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską;

i) promocję Miasta Żyrardów, Starostwa Powiatu Żyrardowskiego oraz gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu żyrardowskiego.

 9. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

a) prowadzenie działalności własnej, a szczególności:

– oświatowej

– rekonstrukcyjnej

– popularyzatorskiej

– kulturalnej

– naukowej

– wydawniczej i publicystycznej

– turystyczno – krajoznawczej

– sportowej,

b) organizowanie i wykonywanie zadań zleconych przez osoby fizyczne i prawne,

c) organizowanie i wykonywanie działalności zleconej przez organy administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w ramach realizacji zadań publicznych,

d) współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych oraz związkami tych organizacji lub których działalność służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

e) gromadzenie i przechowywanie wyposażenia i umundurowania wojskowego, filmów, fotografii i innych nośników informacji, dokumentów, instrukcji wojskowych, literatury itp., ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej,

f) tworzenie i prowadzenie placówek muzealnych, izb pamięci itp.

g) wydawanie własnych czasopism,

h) ogłaszanie w dostępnych źródłach prac członków Stowarzyszenia,

i) organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, konferencji warsztatów naukowych, pokazów, zawodów sportowych, innych imprez masowych,

j) przeciwdziałanie niszczeniu oraz likwidacji zabytków militarnych oraz substancji z nimi związanych,

k) współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi placówkami muzealnymi, służbami, instytucjami, organizacjami oraz osobami zajmującymi się ochroną zabytków,

l) współpracę z jednostkami wojskowymi, które przejęły tradycje pułków broni jezdnych Drugiej Rzeczypospolitej w celu szerzenia tradycji kawaleryjskich w społeczeństwie;

m) organizowanie rajdów i imprez mających na celu upamiętnienie miejsc oraz tradycji związanych z walkami kawalerii polskiej;

 10. W swoich działaniach członkowie Stowarzyszenia kierują się zasadami patriotyzmu, bezinteresowności, uczciwości i koleżeńskości…


 DANE KONTAKTOWE

Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów

ul. 1-go Maja 74, 96-300 Żyrardów

kancelaria@kawaleriaochotnicza.pl

Rachunek Bankowy

BGŻ SA nr 68 2030 0045 1110 0000 0309 1920

Stowarzyszenie zarejestrowane jest  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000487056

O NAS

adada
Podpis pod obrazkiem

DOŁĄCZ DO SZWADRONU

Jeżeli interesuje Cię kawaleria, strzelectwo, historia połączone z jeździectwem – dołącz do Szwadronu. Szkolimy się paramilitarnie, tworzymy żywe lekcje historii łącząc pasje, wiedzę, aktywność fizyczną (jeździectwo, strzelectwo, udział w uroczystościach).

zapisz się już teraz